J/H: Linear J/H Jackshft / Hoist operator parts

J/H: Linear J/H heavy duty Jackshft / Hoist operator parts